Dây Buộc Tàu Polypropylene

Dây Buộc Tàu

Dây Buộc Tàu Polypropylene

Dây buộc tàu có nhiều chủng loại khác nhau. Phổ biến là hạt Polypropyene(PP), Polyester(PES), Nylon(nilon), Polyethylene(PE)...

Dây Buộc Tàu Polypropylene