Dây Buộc Tàu Polypropylene

Dây Buộc Tàu

Dây Buộc Tàu Polypropylene

Dây buộc tàu có nhiều chủng loại khác nhau. Phổ biến là hạt Polypropyene(PP), Polyester(PES), Nylon(nilon), Polyethylene(PE)...